UBND Hải Anh

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt